Person

Universitätsprofessorin

Livia Ludhova

Lehrstuhl für Experimentalphysik III B
Lehr- und Forschungsgebiet Experimentelle Physik - Symmetriebrechung (FZ Jülich)

Address

FZ Jülich GmbH, IKP-2

52425 Jülich

Contact

WorkPhone
Phone: +49 2461 61 4280
Fax Fax: +49 2461 61 3930